Nikon Imaging | Thailand | Asia Pacific

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

MEMBERSHIP ข้อตกลงและเงื่อนไข

Nikon Professional Services ("NPS" หรือ “รายการ”) ข้อตกลงและเงื่อนไข  ("ข้อตกลงและเงื่อนไข"):
การสมัครเป็นสมาชิก NPS ผู้สมัครจะยอมรับและยินยอมที่จะยึดถือข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆที่เพิ่มเติมภายหลังนับจากนี้โดย บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด


1. ผู้มีสิทธิ์เป็นสมาชิก NPS
1.1 ผู้สมัครต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์หรือมากกว่า ณ วันที่สมัคร
1.2 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย หรือมีที่พักอาศัยในประเทศไทยโดยต้องแสดงหลักฐานการพักอาศัย
1.3 ผู้สมัครต้องทำงานหลักเป็นช่างภาพอาชีพแบบช่างภาพอิสระ หรือช่างภาพที่เป็นพนักงานประจำของบริษัทที่ทำธุรกิจด้านการถ่ายภาพ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับด้านภาพนิ่งหรือภาพยนตร์

ผู้มีสิทธิ์ในการสมาชิกทั่วไปมีดังนี้
•ผู้สมัครต้องเป็นช่างภาพอาชีพ
•ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของกล้องนิคอนต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 1 ตัว ได้แก่ นิคอน FX DSLR D6, D5, D4S, D850, D810, D810A, D610, D750, D500, Df หรือ FX มิเรอร์เรส Z 9, Z 7II, Z 6II, Z7, Z6, Z 5 หรือ นิคอน D500
•ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของเลนส์โปร NIKKOR อย่างน้อย 3 ตัว
•ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานเพื่อทำการตรวจสอบข้อกำหนดข้างต้นรวมถึงเอกสารประกอบอื่นๆที่อาจจะขอเพิ่มเติมจาก บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้มีสิทธิ์ในการสมาชิกพลัสมีดังนี้
•ผู้สมัครต้องเป็นช่างภาพอาชีพ
•ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของกล้องนิคอนต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 2 ตัว ได้แก่ นิคอน FX DSLR D6, D5, D4S, D850, D810, D810A, D610, D750, D500, Df หรือ FX มิเรอร์เรส Z 9, Z 7II, Z 6II, Z7, Z6, Z5 หรือ นิคอน D500
•ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของเลนส์โปร NIKKOR อย่างน้อย 3 ตัว
•ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานเพื่อทำการตรวจสอบข้อกำหนดข้างต้นรวมถึงเอกสารประกอบอื่นๆที่อาจจะขอเพิ่มเติมจาก บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.4 ความต้องการตามที่ประกาศไว้ข้างต้นและรวมถึงที่ประกาศไว้ใน http://www.nikon.co.th/th_TH/nps/requirement จะครอบคลุมถึงทุกการสมัครและการต่ออายุสมาชิก
1.5 ทุกการสมัครเป็นสมาชิกรายการจะต้องผ่านการรอนุมัติจากนิคอน  ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจโดยเด็ดขาดแต่เพียงผุ้เดียวในการปฏิเสธการสมัครสมาชิก NPS โดย Nikon ไม่จำเป็นต้องแจ้งสถานะการสมัคร หรือเหตุผลใดๆ ในการปฏิเสธการสมัครนั้นๆ


2. ความสมบูรณ์ของการเป็นสมาชิก NPS
2.1 ความเป็นสมาชิก NPS  รวมถึงสิทธิประโยชน์จะคงอยู่ตราบเท่าที่สมาชิกมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุใน ข้อ 1.3  รวมถึงไม่จำกัดจำนวนอุปกรณ์ และความเป็นเจ้าของหรือความเป็นหุ้นส่วนในบริษัทที่ระบุในหลักฐานการสมัคร โดยนิคอนอาจร้องขอหลักฐานใดๆเพิ่มเติมได้ทุกเมื่อ  เพื่อยืนยันความมีคุณสมบัติของสมาชิก และ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกกรณีพบว่าไม่เป็นไปตามกฏเกณฑ์ที่กำหนด
2.2  สิทธิการเป็นสมาชิกตามข้อ 2, สมาชิก NPS มีอายุการเป็นสมาชิกได้สอง(2) ปี และต้องมีการต่ออายุสมาชิกตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในแต่ละครั้ง
2.3 ในระหว่างการเป็นสมาชิก  สมาชิกจำเป็นต้องแจ้ง Nikon ให้ทราบในทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกจากที่ได้เคยระบุไว้ในการสมัครสมาชิกไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลเบอร์ติดต่อ, อาชีพ, รายชื่อลูกจ้าง และรายละเอียดอุปกรณ์ Nikon


3. การปรับปรุงรายการ
3.1 นิคอนอาจจะเปลี่ยนแปลง ทนทวน แก้ไข หรือปรับแก้รายการต่างๆได้ตลอดเวลาโดยประกาศในข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็ปไซท์ NPS หรือการแจ้งเตือนสมาชิกทางอีเมล ไปรษณีย์ หรือด้วยวิธีการแจ้งอื่นๆ


4. การยกเลิกความเป็นสมาชิก
4.1 สมาชิกเข้าใจและยินยอมถึงการกระทำอื่นๆตามความเหมาะสมหรือเท่าที่จำเป็นกับสมาชิก NPS ที่เชื่อได้ว่าปฏิบัตินอกเหนือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ของนิคอน โดยนิคอนมีสิทธิ์ขาดในการยกเลิกความเป็นสมาชิก NPS ได้ทุกเมื่อ


5. สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก NPS
5.1 เมื่อได้รับอนุมัติเป็นสมาชิก NPS ผู้เป็นสมาชิกมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์เหล่านี้ตามข้อตกลงและเงื่อนไข สิทธิประโยชน์ไม่สามารถส่งมอบให้ผู้อื่น ทั้งนี้ Nikon สงวนสิทธิ์ไว้เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกทั่วไป
•ชุดของขวัญ และบัตรสมาชิก
•สามารถตรวจเช็คและทำความสะอาดอุปกรณ์ได้ฟรี จำนวน 1 ครั้ง/ชิ้น/ปี (เฉพาะอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้ และรับบริการที่ศูนย์บริการ Nikon Experience Hub)
•ส่วนลด 50% ทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่ (เฉพาะอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้)
•สิทธิในการร่วมกิจกรรมทดลองใช้งานอุปกรณ์
•รับข่าวสารล่าสุดจาก NPS
•บริการ NPS ต่างประเทศ โดยสมาชิกต้องทำการติดต่อสำนักงาน NPS ประเทศปลายทางล่วงหน้าเพื่อร้องขอการสนับสนุนเป็นในแต่ละกรณี การบริการอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ สมาชิกต้องแสดงบัตรสมาขิก NPS, บัตรประชาชน และหลักฐานอื่นที่รองรับการได้รับบริการที่ศูนย์บริการต่างประเทศ

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกพลัส
•ชุดของขวัญ และบัตรสมาชิก
•สามารถตรวจเช็คและทำความสะอาดอุปกรณ์ได้ฟรี จำนวน 2 ครั้ง/ชิ้น/ปี (เฉพาะอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้ และรับบริการที่ศูนย์บริการ Nikon Experience Hub)
•ส่วนลด 50% ทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่ (เฉพาะอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้)
•ส่วนลดในการซื้ออุปกรณ์
•สิทธิในการร่วมกิจกรรมทดลองใช้งานอุปกรณ์
•บริการยืมอุปกรณ์ (ขึ้นกับรายการอุปกรณ์สามารถให้ยืมได้ในช่วงเวลานั้นๆ)
•รับข่าวสารล่าสุดจาก NPS
•บริการ NPS ต่างประเทศ โดยสมาชิกต้องทำการติดต่อสำนักงาน NPS ประเทศปลายทางล่วงหน้าเพื่อร้องขอการสนับสนุนเป็นในแต่ละกรณี การบริการอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ สมาชิกต้องแสดงบัตรสมาขิก NPS, บัตรประชาชน และหลักฐานอื่นที่รองรับการได้รับบริการที่ศูนย์บริการต่างประเทศ
5.2 ชุดของขวัญและบัตรสมาชิกจำกัดเพียง 1 ชุดต่อการสมัครสมาชิกใหม่ นิคอนสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกชุดของขวัญได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
5.3 สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกจะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ประกาศใน http://www.nikon.co.th/th_TH/nps/member_benefits และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายมใต้ดุลพินิจของนิคอน


6. การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์นิคอน / อุปกรณ์
6.1 สิทธิและผลประโยชน์ทั้งหมดนี้เฉพาะผลิตภัณฑ์นิคอนที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องโดย บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ ลงทะเบียนอุปกรณ์ไว้ในการสมัครผ่าน NPS เว็บไซด์เท่านั้น   ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้รับการลงทะเบียนหรืออุปกรณ์ที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้จะไม่มีสิทธ์ได้รับสิทธิประโยชน์
6.2 Nikon สงวนสิทธิ์ไว้เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดในการปฏิเสธการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์นิคอน /อุปกรณ์ที่ไม่ได้ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องโดย บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด


7. การยืมผลิตภัณฑ์นิคอน / อุปกรณ์
7.1 การจองอุปกรณ์สำหรับการยืม หรือ การประเมิณอุปกรณ์ที่ยืม สำหรับสมาชิกที่ยังคงสถานะสมาชิกอยู่เท่านั้น การร้องขอยืมอุปกรณ์จะได้รับการตรวจสอบโดย บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งพิจารณาจากอุปกรณ์ที่สามารถให้ยืมได้ในช่วงเวลาที่ร้องขอ สมาชิกรับทราบและยินยอมว่าอุปกรณ์ที่ยืมจะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขและคำสั่งอื่นๆที่ออกโดยนิคอน สมาชิกรับทราบว่าอุปกรณ์ที่ยืมเป็นทรัพย์สินของ บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ห้ามนำไปยืมต่อ จำหน่าย หรือโอนอุปกรณ์ไปให้ผู้อื่น อุปกรณ์ที่ยืมไม่ใช่ทรัพย์สินของผู้ยืม
7.2 ผู้ยืมรับทราบเป็นอย่างดีว่า บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิ์เรียกคืนอุปกรณ์ที่ยืมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ
7.3 ในกรณีที่ผู้ยืมไม่สามารถคืนอุปกรณ์ในวัน-เวลาที่กำหนด บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิ์เรียกเก็บเงินเต็มจำนวนของมูลค่าอุปกรณ์ที่ยืม และผู้ยืมต้องชำระเงินภายใน 30 วันนับจากวันที่ถึงกำหนดคืนอุปกรณ์ หากผู้ยืมไม่สามารถคืนอุปกรณ์และชำระเงินในเวลาที่กำหนด จะถือเป็นการสิ้นสุดสถานนะสมาชิก และถือเป็นดุลพินิจของบริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะดำเนินการตามกฏหมายต่อไป
7.4 ผู้ยืมจะคืนอุปกรณ์ที่ยืมตามเงื่อนไขในสภาพที่สมบูรณ์ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ผู้ยืมยอมรับที่จะดูแลอุปกรณ์เป็นอย่างดี มิให้เกิดความเสียหายจากการหล่นกระแทก เสียหายจากน้ำ  ทราย ฝุ่นละออง และสารเคมีอันตรายอื่นๆที่อาจทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย
7.5 ผู้ยืมยินยอมที่จะชดใช้เงินคืนให้กับนิคอนหากเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อันเกิดจากการสูญหาย, ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อม หรือทดแทน ในช่วงระยะเวลาที่ยืม รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากบรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมระหว่างการส่งคืนนิคอน


8. การใช้งานเว็ปไซท์และเนื้อหา
8.1 การใช้งานหมายเลขสมาชิก NPS และเว็ปไซท์จะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ประกาศในเว็ปไซท์ http://www.nikon.co.th/th_TH/nps/about_us


9. การร่วมกิจกรรมสมาชิก NPS
9.1 การร่วมกิจกรรมสมาชิก NPS จะเป็นไปตามเงื่อนไขการลงทะเบียนของกิจกรรมนั้นๆ
9.2 หากเกิดเหตุการณ์ใดๆที่ไม่คาดคิดที่ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรม นิคอนสามารถพิจารณายกเลิกการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม


10. การยกเลิก
10.1 นิคอนสงวนสิทธิ์พิจารณายกเลิกการเป็นสมาชิก หรือกระทำการใดๆที่จำเป็นหรือเหมาะสม หากพบว่าสมาชิกได้ละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่นๆที่นิคอนได้ประกาศไว้
10.2 นิคอนอาจจะยกเลิกหรือระงับการเข้าเว็ปไซท์ของสมาชิกได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


11. เงื่อนไขอื่นๆ
11.1 สมาชิกยินยอมให้นิคอนรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวในข้อมูลการสมัคร สอดคล้องตามนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของนิคอน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nikon.co.th/th_TH/nps/about_us
11.2 นิคอนจะใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามข้กกำหนดแนวทางของนิคอน กฏการนำไปใช้ และข้อกำหนดนโยบายสิทธิส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการสมัคร จะถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ดังนี้ :
(a) เก็บบันทึกข้อมูลของสมาชิกที่เกี่ยวกับนิคอนและผลิตภัณฑ์นิคอน
(b) ดำเนินการตามรายการนิคอน และอำนวยความสะดวกเพื่อผลประโยชน์สมาชิกภายใต้รายการของนิคอน
(c) ส่งข้อมูลสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นิคอนและการบริการ และโปรโมชั่นและโฆษณาอื่นๆของนิคอน
(d) ทราบจำนวนการติดต่อระหว่างสมาชิกกับนิคอน (ถ้ามี) และ/หรือ
(e) จุดประสงค์อื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกัน

11.3 นิคอนอาจจะทำการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ระงับ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิก และเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก NPS และ/หรือสิทธิผลประโยชน์การเป็นสมาชิก NPS โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายใต้ดุลพินิจของนิคอน ดังนั้นนิคอนแนะนำให้สมาชิกเยี่ยมชมเว็ปไซท์และตรวจสอบข้อ 1.2 อย่างระมัดระวัง เพื่อทบทวนข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก NPS
11.4 การเป็นสมาชิก NPS ไม่ได้หมายถึงว่านิคอนให้อำนาจการกระทำใดๆของสมาชิกและได้รับการเห็นชอบด้วยจากนิคอน สมาชิกจะไม่มีสิทธิ์ใช้ชื่อทางการค้า สัญลักษณ์ทางการค้า โลโก้ และ/หรือ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของนิคอน